Ir o contido principal

Local de ensaio

A Concellería de Xuventude de Cangas conta co Local de Ensaio de Cimadevila, como espazo adicado especificamente á promoción de grupos musicais xuvenís, asociacións de música e baile tradicional, teatro e outras expresións artísticas promovidas por xoves.

O local de Ensaio preséntase tamén como a resposta a demanda tanto do sector xuvenil como das Asociacións Culturais, de cubrir as necesidades existentes en canto a instalacións para desenvolver as súas iniciativas e consolidalas en proxectos de futuro.

Así mesmo, preténdese fomentar, promover e organizar actividades conxuntas entre asociacións de distinta natureza, para favorecer dinámicas de cooperación e potenciar actividades multidisciplinares e relacións interxeracionais.

O “Local de Ensaio de Cimadevila” dependerá orgánicamente da área de mocidade do Concello de Cangas.

O Local de Ensaio sitúase nas instalacións da antiga escola infantil de Cimadevila e conta cos seguintes espazos:

 • Sala de baile: Sala dotada espellos e tarima. Destinada a realizar actividades relacionadas co baile, danza e algunhas modalidades deportivas.
 • Salas 17 de maio e 25 de xullo: Aulas acondicionadas para actividades formativas.

Ámbalas dúas salas contan con mobiliario adecuado para desenvolver todo tipo de curso (cadeiras, mesas, pantallas e proxectores) Ao estar comunicadas por unha barreira móbil, as dúas salas poden ser utilizadas como unha única sala de reunións.

 • Sala de reunións I e II: Estancias pensadas para pequenas reunións ou local de traballo de pequenos proxectos.
 • Auditorio Bernardino Graña: Sala dotada de escenario móbil, capaz de adaptarse a tódalas necesidades que poidan xurdir no desenvolvemento da promoción xuvenil: ensaios, representacións teatrais, conferencias, velatorios, etc.
 • Sede da AAVV NOS: Despacho para uso da asociación de veciños do lugar.
 • Almacén: Na actualidade de uso para as actividades do Clube Columbófilo Pombas do Morrazo
 • Vestiario: Dotado de armarios con chave, bancadas e percheiros.
 • Area de descanso: Dotada de cadeiras, mesas e máquinas expendedoras de bebidas, frías, quentes e “snacks”.
 • Aseos e duchas

 

REQUISITOS

Para solicitar unha sala no local de ensaio é preciso cubrir a instancia correspondente e respectar as normas de funcionamento dos espazos de xuventude .

Os espazos serán concedidos en función da disponibilidade existente e terán preferencia tódolos colectivos censados en Cangas.

 • As asociacións ou entidades de promoción xuvenil e cultural deberán ter, como mínimo, ámbito de actuación local.
 • Poderán acceder á cesión de locais as asociacións xuvenís e colectivos culturais, que estean en activo, cuxo obxecto sexa a promoción xuvenil e o fomento do dinamismo social.
 • As asociacións ou entidades de promoción xuvenil deben colaborar o comprometerse a participar nas actividades xuvenís promovidas dende a Concellería de Xuventude.
 • As asociacións ou entidades comprometeranse a notificar os desperfectos detectados nas instalacións. De non facelo, pasaran a ser responsabeis do deterioro.
 • As asociacións ou entidades responsabilizaranse de facer un uso correcto do material e do comportamento cívico de cada un dos seus membros.
 • Cada usuario ten a obriga de respectar os horarios que ten asignados para realizar
 • Xunto coa instancia deberan presentar a seguinte documentación:
  • Fotocopia dos estatutos da asociación.

  • Fotocopia do CIF.

  • Fotocopia do DNI do/a representante.

  • Sinatura do/a solicitante e selo da Asociación

Para solicitar información sobre o procedemento de acceso ao empréstito de locais da presente convocatoria, poderán dirixirse á Casa da Xuventude, na rúa Real, 29 ou ao telefono 986392171.