Ir o contido principal

Xunta de Goberno Local

A Xunta de Goberno Local é o órgano que baixo a presidencia do/a alcalde/sa colabora con el/ela na función de dirección política e exerce funcións executivas e administrativas. Está integrada polo alcalde ou alcaldesa, que a preside, e os/as concelleiros/as nomeados/as libremente por el/ela como membros desta, sen que en ningún caso o seu número poida ser superior ao terzo do número legal de membros da Corporación, ademais do/a titular da Alcaldía.

A Xunta de Goberno local do Concello de Cangas está integrada por:

  • Maria Victoria Portas Mariño
  • Mariano Abalo Costa
  • Adrián Pena Rey