Ir o contido principal

Rexistro Municipal de Asociacións

Un dos eixos vertebrais da acción do goberno é a concepción da participación veciñal como unha calidade transversal que impregna toda a acción municipal. O obxectivo é promover a cultura da participación veciñal na vila de Cangas.
 
Así, a concellaría traballa, de xeito directo, coas asociacións locais co fin de facilitarlle o seu labor no municipio. Este portal pretende servir de punto de encontro para o asociacionismo local, tratándose dun espazo onde as entidades poden darse a coñecer e amosar o seu traballo no municipio, ademais de servir como nexo de comunicación entre os diferentes colectivos e a cidadanía en xeral.

Os Concellos deben establecer un rexistro para a inscrición das asociacións que actúen no ámbito municipal, nos termos e cos efectos previstos no artigo 236 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais.

O Rexistro Municipal de Asociacións ten por obxectivo permitirlle ao Concello coñecer o número de entidades existentes no seu territorio, facilitar as relacións con elas e entre elas, coñecer os seus fins e a súa representatividade, facilitar e promover a iniciativa e a participación das entidades cidadás na xestión municipal, para os efectos de impulsar políticas municipais coherentes coas pretensións e necesidades da veciñanza, constituíndo un instrumento para consolidar un tecido social, baixo os criterios de obxectividade, imparcialidade e igualdade.

A QUEN ESTÁ DIRIXIDO?

A todas aquelas asociación sen ánimo de lucro legalmente constituídas que desenvolvan uns fins comúns encamiñados a defensa, fomento ou mellora dos intereses xenerais ou sectoriais da veciñanza do concello.

COMO FACELO?

Presentando a solicitude e documentación requirida no Rexistro Xeral do Concello.

Documentación requirida para a inscrición

 1. Formulario de inscrición.
 2. Copia compulsada da acta fundacional da Asociación.
 3. Copia compulsada dos Estatutos da Asociación, adaptados á Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación.
 4. Número de inscrición no Rexistro Xeral de Asociacións do Ministerio do Interior ou no Rexistro Autonómico de Asociacións.
 5. Certificado acreditativo das persoas que ocupen os cargos directivos, incluíndo nome, apelidos e DNI de cada unha delas.
 6. Certificado acreditativo do número de socios, que se renovará anualmente.
 7. Sede social (enderezo, teléfono e outros datos útiles para a mellor localización).
 8. Copia compulsada do CIF da Asociación.
 9. Orzamento do ano en curso, facendo constar os medios e fontes de financiamento propios ou externos se prevén.
 10. Programa de actividades do ano en curso.
 11. As entidades deportivas deberán presentar copia dos seus estatutos adaptados ao establecido na Lei 11/1997, do 22 de agosto, xeral do Deporte de Galicia.

Documentación requirida para a renovación da inscrición: Para os efectos da continuación da vixencia da inscrición, todas as entidades inscritas no rexistro municipal deberán presentar anualmente por rexistro, antes do 31 de marzo, a seguinte documentación:

 1. Formulario de renovación da inscrición.
 2. Orzamento e programa de actividades para o ano en curso.
 3. Memoria das actividades e actos realizados no transcurso do ano anterior.
 4. Número de socios e socias a 31 de decembro, expedido polo Secretario da Asociación.
 5. Calquera outra modificación que se producise con motivo da celebración da asemblea xeral, da cal deberá estender copia certificada polo Secretario da Asociación.