Datos de contacto

Avda. de Castelao, 2. - 36940 - Cangas (Pontevedra).
Ver localización

+ 34 986 300 050

+ 34 986 304 850

info@cangas.gal

Horario de atención ao público: de luns a venres de 9:00 a 14:30.
Horario do Rexistro Xeral: de luns a venres de 9:00 a 14:00.


Xunta de Goberno Local

A Xunta de Goberno Local é o órgano delegado do equipo de goberno municipal cuxa finalidade é asistir ó/á Alcalde/sa no exercicio das súas atribucións ou daquelas que o/a Alcalde/sa  ou outro órgano municipal lle delegue ou lle atribúan as leis. O/a Alcalde/sa ostenta a súa presidencia, ademais de ser a persoa encargada de nomear aos seus membros. Está integrada polos tenentes de alcalde e os/as concelleiros/as designados/as.

A Xunta de Goberno Local debe responder ante o Pleno das súas actividades, sen prexuízo de que a responsabilidade destas caia de xeito directo sobre cada un dos membros da Xunta. Así mesmo, as persoas que compoñen a Xunta teñen o dereito de asistir as sesións plenarias e participar nos seus debates. Celébranse sesións ordinarias unha vez á semana, os luns ás 20:00 horas, e sesións extraordinarias e extraordinarias urxentes cando con tal carácter sexan convocadas pola Alcaldía.

Membros da Xunta de Goberno Local:

 • Xosé Manuel Pazos Varela.
 • Mariano Abalo Costa.
 • Andrés García Bastón.
 • Mercedes Giráldez Santos.
 • Xoán Carlos Chillón Iglesias.
 • Héitor Mera Herbello.
 • Ánxela Vizoso Marcos.
 • Tomás Hermelo Álvarez.

Suplentes

 • Tania Castro Paredes.
 • María Lourdes Rial Pardo.
 • Suso Pérez Gallego.

COMPETENCIAS DELEGADAS POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL.

Por resolución de Alcaldía de 2 de xullo de 2015 delegáronse na Xunta de Goberno Local as seguintes atribucións:

1.- En materia de recursos humanos.

1.1.- Aprobar a oferta de emprego público de acordo co orzamento e o cadro de persoal aprobados polo Pleno, aprobar as bases das probas para a selección do persoal e para os concursos de provisión de postos de traballo e a convocatoria dos correspondentes procedementos.

2.- En materia de urbanismo.

2.1.- As aprobacións dos instrumentos do plan de desenvolvemento do plan xeral non expresamente atribuídas ó Pleno, así como dos instrumentos de xestión urbanística e dos proxectos de urbanización.

2.2.- A concesión ou denegación das licencias urbanísticas e as súas modificacións, reservándose á Alcaldía o requirimento para a corrección de deficiencias, ordes de execución e as resolución de caducidade ou arquivo por calquera causa.

2.3.- A tramitación dos expedientes sancionadores en materia de disciplina urbanística e sanitaria.

3.- En materia de contratación.

3.1.- As contratacións de toda clase cando, superando a contía establecida para a cualificación de cada tipo de contrato como menor, o seu importe non supere o 10% dos recursos ordinarios do orzamento nin, en calquera caso, a contía de seis millóns de euros, incluídos os de carácter plurianual cando a súa duración non sexa superior a catro anos, sempre que o importe acumulado de todas as súas anualidades non supere nin a porcentaxe indicada, referido aos recursos ordinarios do orzamento do primeiro exercicio, nin a contía sinalada.

3.2.- A aprobación dos proxectos de obras e de servizos cando sexa competente para a súa contratación ou concesión e estean previstos no orzamento.

4. En materia de patrimonio.

4.1.- Adxudicación de concesións sobre os bens da Entidade Local e a adquisición de bens inmobles e dereitos suxeitos á lexislación patrimonial cando o seu valor non supere o 10% dos recursos ordinarios do orzamento nin o importe de tres millóns de euros, así como o alleamento do patrimonio, cando o seu valor non supere a porcentaxe nin a contía indicados.

4.2.- A concesión ou arrendamento de nichos e fosas no Cemiterio Municipal, o rescate dos mesmos e os cambios de titularidade.

5.- En materia de xestión económica e financieira.

5.1.- A aprobación de bases e concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva cando correspondan á Alcaldía.

5.2.- A solicitude de subvencións ou axudas económicas a outras entidades ou organismos públicos e privados.

5.3.- A devolución de garantías constituídas en metálico, aval e demais formas.

5.4.- A autorización, disposición e/ou recoñecemento de obrigacións cuxo importe supere a contía de 1.000€, excluído o IVE.

6.- En materia de Servizos Sociais.

6.1.- A aprobación dos expedientes de Benestar Social (axuda a domicilio,  de emerxencia social, xantar na casa, etc.).

7.- Procedemento e réxime xurídico

7.1.- O recoñecemento das obrigas derivadas de sentencias xudiciais así coma a execución de resolución xudiciais por razón de actos ditados pola Xunta de Goberno Local.

7.2.- A resolución dos recursos administrativos que se interpoñan contra acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local.

8.- Competencias residuais

8.1.-Todas aquelas cuestións puntuais, competencia do/a Alcalde/sa, que este/a desexe someter a estudo, consideración ou resolución da Xunta de Goberno Local.

COMPETENCIAS DELEGADAS DO PLENO MUNICIPAL Á XGL

Por acordo plenario de data 26 de xuño de 2015 acordouse delegar na Xunta de Goberno Local o exercicio das seguintes competencias:

 • Accións xudiciais, administrativas e defensa da Corporación en materia de competencia plenaria, así como o exercicio da potestade de investigación, de recuperación de oficio e de deslinde.
 • Declaración de lesividade dos actos do Concello.
 • Contratacións e concesións de toda clase cando sexa competente o Pleno, con exclusión das que esixan maioría absoluta do Pleno.
 • Aprobación dos proxectos de obra e servizos cando sexa competente o Pleno para a súa contratación ou concesión e cando aínda non estean previstos nos orzamentos.
 • A adquisición de bens e dereitos, así como o alleamento dos mesmos cando sexa competente o Pleno, con exclusión das que esixan maioría absoluta do Pleno.

Actas da xunta de goberno local 2018

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 10.12.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 03.12.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 26.11.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 19.11.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 12.11.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 05.11.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 29.10.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 22.10.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 15.10.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 08.10.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 01.10.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 24.09.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 17.09.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 10.09.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 03.09.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 28.08.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 21.08.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 06.08.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 30.07.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 23.07.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 16.07.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 09.07.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 02.07.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 26.06.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 18.06.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 11.06.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 04.06.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 28.05.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 21.05.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 15.05.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 07.05.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 23.04.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 17.04.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 09.04.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 02.04.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 27.03.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 19.03.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 12.03.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 05.03.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 26.02.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 19.02.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 12.02.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 05.02.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 29.01.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 22.01.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 15.01.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 08.01.2018

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 03.01.2018

Descargar

Actas da xunta de goberno local 2017

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 26.12.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 18.12.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 11.12.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 04.12.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 27.11.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 20.11.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 13.11.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 06.11.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 30.10.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 23.10.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 16.10.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 09.10.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 02.10.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 25.09.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 18.09.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 11.09.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 04.09.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 29.08.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 21.08.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 15.08.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 14.08.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 07.08.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 31.07.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 24.07.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 17.07.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 10.07.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 03.07.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 26.06.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 19.06.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 12.06.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 05.06.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 29.05.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 23.05.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 08.05.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 02.05.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 24.04.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 17.04.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 10.04.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 03.04.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 27.03.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 20.03.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 13.03.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 06.03.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 27.02.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 20.02.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 13.02.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 06.02.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 30.01.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 23.01.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 16.01.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 09.01.2017

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 02.01.2017

Descargar

Actas da xunta de goberno local 2016

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 26.12.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 19.12.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 05.12.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 28.11.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 21.11.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 14.11.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 07.11.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 24.10.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 17.10.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 10.10.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 03.10.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 26.09.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 19.09.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 12.09.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 05.09.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 22.08.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 16.08.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 08.08.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 01.08.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 26.07.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 18.07.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 11.07.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 04.07.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 27.06.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 20.06.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 13.06.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 06.06.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 30.05.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 24.05.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 16.05.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 09.05.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 02.05.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 25.04.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 18.04.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 11.04.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 04.04.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 28.03.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 21.03.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 14.03.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 07.03.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 29.02.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 22.02.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 15.02.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 08.02.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 01.02.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 25.01.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 18.01.2016

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 11.01.2016

Descargar

Actas da xunta de goberno local 2015

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 29.12.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 21.12.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 14.12.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 09.12.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 23.11.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 16.11.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 09.11.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 03.11.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 26.10.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 19.10.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 13.10.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 05.10.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 28.09.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 21.09.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 14.09.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 07.09.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 24.08.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 17.08.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 10.08.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 03.08.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 27.07.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 20.07.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 13.07.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 06.07.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 18.05.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 11.05.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 04.05.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 27.04.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 20.04.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 13.04.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 06.04.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 30.03.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 23.03.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 16.03.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 09.03.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 02.03.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 23.02.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 16.02.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 09.02.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 02.02.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 27.01.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 19.01.2015

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 12.01.2015

Descargar

Actas da xunta de goberno local 2014

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 22.12.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 15.12.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 09.12.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 01.12.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 24.11.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 17.11.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 10.11.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 03.11.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 27.10.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 20.10.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 13.10.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 06.10.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 29.10.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 22.10.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 18.08.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 11.08.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 04.08.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 28.07.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 21.07.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 14.07.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 07.07.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 30.06.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 23.06.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 16.06.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 11.06.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 04.06.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 28.05.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 21.05.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 14.05.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 07.05.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 30.04.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 21.04.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 07.04.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 14.04.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 31.03.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 24.03.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 17.03.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 10.03.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 05.03.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 24.02.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 17.02.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 10.02.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 03.02.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 27.01.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 20.01.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 13.01.2014

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 07.01.2014

Descargar

Actas da xunta de goberno local 2013

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 27.12.2013

Descargar

Convocatoria da sesión extraordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 19.12.2013

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 16.12.2013

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 11.11.2013

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 04.11.2013

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 28.10.2013

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 21.10.2013

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 23.09.2013

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 02.09.2013

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 19.08.2013

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 12.08.2013

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 05.08.2013

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 31.07.2013

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 22.07.2013

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 15.07.2013

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 08.07.2013

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 01.07.2013

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 25.06.2013

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 17.06.2013

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 10.06.2013

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 03.06.2013

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 27.05.2013

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 06.05.2013

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 29.04.2013

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 22.04.2013

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 01.04.2013

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 25.03.2013

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 18.03.2013

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 11.03.2013

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 04.03.2013

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 25.02.2013

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 18.02.2013

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 11.02.2013

Descargar

Convocatoria da sesión ordinaria do Concello. Xunta de Goberno Local 07.01.2013

Descargar

						                      
						                      
						                  .panel-group {
						                   margin: 0;
						                  }
						                  .panel-group .single-accordion {
						                   background: rgba(0, 0, 0, 0) none repeat scroll center top;
						                   border: medium none;
						                   border-radius: 0;
						                   box-shadow: none;
						                   margin-bottom: 30px;
						                   margin-top: 0 !important;
						                  }
						                  .panel-group .single-accordion:last-child {
						                   margin-bottom: 0;
						                  }
						                  .accordion-head {
						                   background: #303030 url("../../../img/icon/accordion-up.png") no-repeat scroll right center;
						                   color: #fff;
						                   display: block;
						                   font-size: 14px;
						                   font-weight: 700;
						                   height: 42px;
						                   line-height: 44px;
						                   padding: 0 12px 0 28px;
						                   position: relative;
						                   text-transform: uppercase;
						                   width: 100%;
						                  }
						                  .accordion-head.collapsed {
						                   background: #303030 url("../../../img/icon/accordion-down.png") no-repeat scroll right center;
						                  }
						                  .accordion-head:hover, .accordion-head:focus {
						                   color: #fff;
						                  }
						                  .accordion-body {
						                   padding: 30px;
						                  }