Ir o contido principal

BOPPO Nº 34_CONCELLO DE PONTEVEDRA - CONVOCATORIA PROCESOS SELECTIVOS PRAZAS VACANTES DE ADMINISTRATIVO/A E AUXILIAR ADMINISTRATIVO

O BOPPO nº 34 publica

✅BASES XERAIS E ESPECÍFICAS QUE REGULAN A CONVOCATORIA DOS PROCESOS SELECTIVOS PARA CUBRIR PRAZAS VACANTES DE ADMINISTRATIVO/A E AUXILIAR NO CONCELLO DE PONTEVEDRA INCLUÍDAS NA AMPLIACIÓN DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2020.

O sistema de selección dos aspirantes será o de oposición ou concurso-oposición, segundo se dispoña nas bases específicas que rexan a convocatoria.

✍As solicitudes deberán presentarse preferentemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica do Concello de Pontevedra, seguindo as indicacións

do procedemento correspondente establecido no catálogo de procedementos (http://sede.pontevedra.gal/.../catalog/catalog-index.xhtml).

As instancias dirixiranse ao Excmo. Sr. Alcalde do Excmo. Concello de Pontevedra, e presentaranse no prazo dos 20 días naturais a partir do seguinte a aquel en que apareza o anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado.