Ir o contido principal

BOPPO Nº 33_XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO CONCELLO DE VIGO - CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO BOLSA DE EMPREGO ENXEÑEIRO/A DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS

BOPPO Nº 33 XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DO CONCELLO DE VIGO publica

A N U N C I O

✅Convocatoria de proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego na categoría de Enxeñeiro/a de Camiños, Canais e Portos no Organismo Autónomo “Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo”

As bases publicaranse no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e no Taboleiro de Edictos da páxina web municipal https://sede.vigo.org/expedientes/oposicions/ofertas.jsp....

Os sucesivos anuncios derivados do desenvolvemento da convocatoria publicaranse na páxina web municipal https://sede.vigo.org/expedientes/oposicions/ofertas.jsp... .

✍ As solicitudes dirixiranse á Presidencia da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo e presentáranse ben telematicamente a través do Rexistro Electrónico xeral da Xerencia

Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo, https://sede.vigo.org, ben presencialmente no Rexistro da Xerencia, ou ben mediante calquera das formas previstas no artigo 16 Lei 39/2015, de 1 de outubro.

⏳O prazo de presentación é 15 días hábiles a partir do seguinte ó de publicación destas Bases no BOP de Pontevedra. A non presentación da solicitude en tempo supoñerá a exclusión do

aspirante.