Ir o contido principal

BOPPO Nº 182_CONCELLO DE A ESTRADA - CONVOCATORIA VARIAS PRAZAS CONSERVATORIO MUNICIPAL

CONVOCATORIA PARA A ELABORACIÓN DE 1 BOLSA DE EMPREGO PARA O NOMEAMENTO DE FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS DE PROFESORES/AS DE EDUCACIÓN MUSICAL PARA O CONSERVATORIO MUNICIPAL POLO PROCEDEMENTO DE OPOSICIÓN LIBRE.

CONVOCATORIA PARA A ELABORACIÓN DE UNHA BOLSA DE EMPREGO PARA O NOMEAMENTO DE FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS DE PROFESORES/AS DE TUBA PARA O CONSERVATORIO MUNICIPAL POLO PROCEDEMENTO DE OPOSICIÓN LIBRE.

CONVOCATORIA PARA A ELABORACIÓN DE UNHA BOLSA DE EMPREGO PARA O NOMEAMENTO DE FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS DE PROFESORES/AS DE TROMBÓN PARA O CONSERVATORIO MUNICIPAL POLO PROCEDEMENTO DE OPOSICIÓN LIBRE.

O prazo para a presentación de instancias, no rexistro xeral do concello (Praza da Constución nº1, 36680 A Estrada), ou de xeito telemático na Sede Electrónica do Concello da Estrada https://aestrada.sedelectronica.gal/info.0 ou por calquera dos procedementos que prevé o artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro de 2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, será de 10 días naturais, que comezarán a contar dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOPPO. As Bases do proceso selectivo publicaranse no taboleiro de anuncios da Sede Electrónica , na web municipal e no Portal de Transparencia.