Ir o contido principal

BOPPO Nº 125_CONCELLO DE BAIONA - PROCESO SELECTIVO DE AXENTE DE APARCADOIRO E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO

PROCESO SELECTIVO DE AXENTE DE APARCADOIRO E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO

Por Resolución de Alcaldía núm. 2022-1066 de data 22/06/2022 aprobaronse as bases para a selección de un axente de aparcadoiro e creación dunha bolsa de emprego, en réxime de persoal laboral temporal por circunstacias da producción e para substitucións transitorias, polo sistema de concurso-oposición.

Na sede electrónica http://baiona.sedelectronica.gal e, no Taboleiro de Anuncios do Concello, aparecen integramente publicadas as bases que deben rexer a convocatoria para a contratación da praza e a inclusión na bolsa de emprego.

O prazo de presentación de solicitudes será de cinco días hábiles a contar desde o día seguinte á publicación deste anuncio.

Os sucesivos anuncios desta convocatoria, cando procedan, de conformidade coas bases, publicaranse na sede electrónica deste Concello http://baiona.sedelectronica.gal. O Alcalde-Pte., en Baiona, na data que figura á marxe deste documento.