Ir o contido principal
Certame de decoración de rúa para centros escolares

IX CERTAME DE DECORACIÓN DE RÚA “NADAL CON VIDA”

FacebookTwitterShare
Decoración de rúa

O presente certame ten por obxecto que os nenos e nenas de Cangas participen activamente do Nadal e que coa súa participación enchan as rúas de color, imaxinación e creatividade, difundindo ilusión a tódolos veciños e veciñas do pobo.

BASES DO CERTAME

PRIMEIRA: Poderán concorrer ao certame todas aqueles grupos escolares que o desexen, sendo o ideal preparar a lo menos un adorno por aula.

SEGUNDA: Todas as obras que se presenten teñen que ter incorporadas un sistema de suxeición para poder ser colgadas.

TERCEIRA: Os obxectos de decoración poderán estar elaborados con calquera material, aínda que convidamos a que se empregue material de refugallo polas connotacións educativas e medio ambientais que aporta este.

CUARTA: O prazo de admisión para a recepción dos traballos será do 9  ao 15 de decembro de 2021.

QUINTA: As obras presentaranse debidamente embaladas, para que non se deterioren, na Casa da Xuventude de Cangas.

SEXTA: As obras serán expostas en Cangas a partires do día 23 de decembro ata o 9 de xaneiro de 2022 . O lugar de exposición será notificado a cada centro escolar participante.

O Concello non se fai cargo do posible deterioro que estas sufran por motivos de factores ambientais ou de actos impropios da cidadanía.

SÉTIMA: Xunto coas obras incluirase un sobre pechado onde figuren os seguintes datos: Nome do colexio, aula participante, titor ou responsable do grupo co seu contacto (teléfono e mail) e Título da Obra.

No caso de que sexa unha ANPA a que organice esta participación incluirá o nome do colexio, o nome da ANPA e os nomes dos nenos e nenas participantes.

É importante que o adorno non leve ningún identificador de centro ou aula, xa que de ser así quedaría desbotado do certame.

OITAVA: Establécense as seguintes categorías nas que o xurado designará un/unha gañador/a por categoría.

  • INFANTIL
  • PRIMARIA
  • CENTRO ESCOLAR

O  grupo gañador de cada categoría obterá un lote de libros ou de material de papelería valorado en 100 € para a súa aula.

NOVENA: O ditame do xurado, designado polo Concello de Cangas, darase a coñecer o 4 de xaneiro de 2022, e será publicado posteriormente na prensa local e a través das redes de difusión municipais.

DÉCIMA: O xurado estará composto polos membros seguintes:

- A Alcaldesa Presidenta, ou persoa en quen delegue que presidirá o xurado

- A Concelleira de Cultura  ,ou persoa en quen delegue.

- Os/as seguintes técnicos/as municipais:

- A técnica da área de Mocidade.

- A técnica da área de Voluntariado.

- O técnico de Cultura.

Actuará de secretario/a un/unha traballador/a municipal con voz e sen voto e que levantará acta dos acordos.

UNDÉCIMA: O premio pode ser declarado deserto.

DUODÉCIMA: Os traballos presentados deberán retirarse da Casa da Xuventude entre os días 14 e 19 de xaneiro de 2022.

DÉCIMO TERCEIRA: A participación nesta convocatoria leva implicita a aceptación das normas contidas nas presentes bases, así como a inapelábel decisión do xurado.