Datos de contacto

Eirado do Sinal, 5 2º Andar. - 36940 - Cangas (Pontevedra).
Ver localización

+ 34 986 301 371

dlocal@cangas.gal

Horario de atención ao público: de luns a venres de 9:00 a 14:30.
Blog / Facebook


Bases Reguladoras adxudicación e funcionamento Viveiro de Empresas 2018

Publícase no BOP o anuncio de apertura do trámite de información pública das Bases Reguladoras para a adxudicación e funcionamento do Viveiro de Empresas de Servizos do Concello de Cangas.
Estarán expostas ao público no Taboleiro de Anuncios do Concello de Cangas e na Sede Electrónica, durante o prazo de trinta días contados dende o seguinte á data de publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, aos efectos de que calquera persoa física ou xurídica presente as alegacións ou observacións que estime oportunas.
Logo do trámite de información pública, e unha vez aprobado o expediente, abrirase o procedemento para a presentación de solicitudes para a adxudicación dos despachos do Viveiro de Empresas do Concello, tal como se describe nas propias Bases Reguladoras.

Ligazóns

Descargas