Ir o contido principal

BOPPO Nº 177_ CONCELLO DE MONDARIZ - APROBACIÓN DAS BASES PARA A SELECCIÓN DUNHA/DUN TRABALLADORA/DOR SOCIAL-COORDINADORA COMO PERSOAL LABORAL (INTERINA/O)

En data 09.09.2021 o concello de Mondariz aprobou, a través de Decreto de Alcaldía as bases que rexerán a selección dun traballador/a social coordinador/a como persoal laboral temporal (interino) do concello de Mondariz, en sustitución do traballador titular do posto.

Faise público o seu contido dacordo co artigo 6 do RD 896/1991 de 7 de xuño, que estará a disposición dos aspirantes/interesados no Portal de transparencia do Concello de Mondariz así como no Taboleiro de Anuncios do Concello (sede electrónica).